آتئیسم چیست؟

آتئیسم چیست؟  معنای آتئیسم بسیار ساده است امّا برداشتهای اشتباه بسیاری از آن انجام می شود. بر خلاف باور بسیاری از مردم که میگویند آتئیست ها به بی خدایی اعتقاد دارند، معنای اصلی آتئیسم نداشتن باور به آنچه خدا نامیده می شود است و نه اعتقاد به تفکرّی خاص. آتئیسم یا به انگلیسی () ازContinue reading “آتئیسم چیست؟”