"چرا" یا "چگونه"

اگر به خدا و یا آفریننده ای اعتقاد نداشته باشیم پس دلیل زندگی کردن چیست؟ ما از کجا آمده ایم؟ چه کسی ما را به وجود آورده؟ اگر زندگی پس از مرگ وجود ندارد پس ما چرا باید انسان خوبی باشیم؟ شاید برای شما هم این گونه سوالات پیش آمده باشد که همواره به دنبالContinue reading “"چرا" یا "چگونه"”

آتئیسم چیست؟

آتئیسم چیست؟  معنای آتئیسم بسیار ساده است امّا برداشتهای اشتباه بسیاری از آن انجام می شود. بر خلاف باور بسیاری از مردم که میگویند آتئیست ها به بی خدایی اعتقاد دارند، معنای اصلی آتئیسم نداشتن باور به آنچه خدا نامیده می شود است و نه اعتقاد به تفکرّی خاص. آتئیسم یا به انگلیسی () ازContinue reading “آتئیسم چیست؟”