"چرا" یا "چگونه"

اگر به خدا و یا آفریننده ای اعتقاد نداشته باشیم پس دلیل زندگی کردن چیست؟ ما از کجا آمده ایم؟ چه کسی ما را به وجود آورده؟ اگر زندگی پس از مرگ وجود ندارد پس ما چرا باید انسان خوبی باشیم؟ شاید برای شما هم این گونه سوالات پیش آمده باشد که همواره به دنبالContinue reading “"چرا" یا "چگونه"”