جهالت‌ِ میراثیخدا نه واقعیتِ تجربی است، نه معقول و منطقی، امرِ مسخره و جهالتِ میراثی است که به عنوان یک بدعتِ تاریخی از نسلی به نسلِ دیگر منتقل می‌شود. هیچ یک از خداباوران دلیل علمی و منطقی بر وجود خدا ندارند و آن را فقط از “نمی‌دانم” استنباط می‌کنند.‌ سخنِ ایجابی ندارند. سر و تهِ تمام استدلال‌های‌شان این است که چون نمی‌دانیم رمز و راز چیست و چگونه خلق شده، پس خدایی هست. هیچ دلیل و برهانی جز این ندارند. نتیجه اینکه خدا از نمی‌دانم و جهالت استنباط شده است و این “نمی‌دانم” ایدهٔ مرکزی متألهینِ ادیانِ توحیدی است. بحثِ علمی با کسانی که جهالتِ میراثی را پایهٔ باور خود قرار داده‌اند، بیهوده است. باور به خدای یکتا میراثِ پدری است، نه فهم منطقی. بی‌‌آنکه حتی به بدیهی‌ترین اصل منطقی که “عدم دلیل نمی‌خواهد” و برای نفی آنچه نیست نیاز به دلیل نداریم توجه کنند، بی‌هیچ پرسشی باور پدران‌شان را قبول کرده‌اند. یگانه امکانِ جهالت‌زدایی از “جامعهٔ خدازده” ایجاد پرسش و خط‌خطی‌کردنِ ذهن کسانی است که با قطعیتِ تمام از جهل و نمی‌دانمِ خود نتیجه‌ وجودی می‌گیرند!

One thought on “جهالت‌ِ میراثی

  1. Therefore, have the ability to|you 카지노 possibly can} try out any trending game you like free of charge at CasinoMentor. You won’t in a position to|be capable of|have the flexibility to} win the jackpot, however might get} a feel for the mechanics. Participants of the Daily Free Game (“Game”) could have the chance to spin a digital wheel that will have various prizes depicted within the a number of} slots of the wheel. The program will choose the slot at which the wheel will stop. The Services may offer social sharing features and other built-in tools (such as the Twitter “Tweet” button), which allow you to share actions you take on our Services with other media. The use of such features permits the sharing of data with your friends or the general public}, depending on the settings you establish with the entity that provides the social sharing characteristic.

Leave a Reply

%d